Nytt om gravplassene


Nes kirkelige fellesråd er gravplassforvalter i Nes kommune. Les mer om hva det innebærer, samt få informasjon om sesongens nyheter her.

 

Foto: Javier Berrocal Nathaly / Albatross Films AS

 

Som gravplassforvalter har fellesrådet ansvaret for gravferder i kommunen og at kommunens syv gravplasser og tilhørende bygninger på gravplassene forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

 

Med totalt fire årsverk som håndterer alt det praktiske når det kommer til gjennomføring av gravferder, samt 0,5 årsverk på renhold for alle våre syv kirkebygg er det travle dager for de ansatte. Blant de mange arbeidsoppgavene "utegjengen" har inngår graving og klargjøring til begravelser/bisettelser/urnenedsettelser, stell av graver, gressklipping, annet grøntarbeid, søppelhåndtering, reparasjoner, maling, utbedringer og mindre vedlikeholdsprosjekter, samt snørydding i vinterhalvåret.

 


 

Sommerplanting og stell

Vi ønsker alltid å sørge for en velstelt og fin gravplass, slik at det å besøke graven til nære og kjære blir en god og verdig opplevelse. I perioder med særlig gode vekstvilkår og med det antall ansatte vi har, vil det gå noe tid mellom hver gang vi er på hver enkelt gravplass for gressklipping og kantklipping. Hver gravplass klippes i gjennomsnitt hver uke.

Sommersesongen kan by på gode vekstvilkår eller tørre perioder. I år har det vært ekstra god vekst i hele juni måned og gresset har blitt langt. Selv om vi klipper alle de syv gravplassene en gang pr uke vil det relativt fort se ut som det er lenge siden vi var på plass. I juli har vi to ekstra sommervikarer i sving og kommunens ansatte vil også bistå med gressklipping i syv uker framover, fra uke 28. Vit at vi gjør det beste vi kan med de ressursene vi har og ønsker at ditt besøk på gravplasser og i kirkene skal være en god og fin opplevelse.


 

Nytt i 2021

Nes kirkelige fellesråd har bevilget midler til forskjønnelse av gravplassene. Innkjøp av nye parkbenker er i gang, og over 30 nye benker blir plassert ut i løpet av sesongen.

 

  • Selvvanningskasser:

Alle fondsgraver (gravsteder med flerårig stellavtale) er fra i år utstyrt med selvvanningskasser, og nyopprettede fondsgraver vil få dette som standard. En flott løsning for friske og fine blomster hele sommeren!

 

Ved de fleste vannpostene på alle gravplasser finnes det nå gravvasedispenser. Disse kan alle låne til sitt gravsted når man ønsker å pynte med snittblomster/bukett. Ta en vase fra dispenseren, fyll på med vann og sett vasen i jorda på graven. Sett vasen tilbake på topp av dispenseren når du ikke bruker den lenger.

 

Det vil også bli opprettet flere nye vannposter flere steder i løpet av året, så veien med full kanne ikke skal bli så lang.

 

 

 

 

 

  • Navnet minnelund på Årnes

Nes kirkelige fellesråd har innvilget penger til prosjektering av en navnet minnelund på Årnes gravplass. Prosjekteringen vil utarbeide forslag til omdisponering av et gravfelt på kirkens sørside etil navnet minnelund som vil øke kapasiteten med graver fra ca 60 urnegraver i dag til rundt 300-400 graver på en navnet minnelund. Prosjekteringen vil også utarbeide forslag til minnesmerke og utforming/beplantning av minnelunden. På en navnet minnelund er det mulighet for å være tilstede på urnenedsettelsen, og man kan få satt opp et navneskilt over avdød, samt få feste gravstedet videre etter fredningstidens utløp på 20 år. Alt dette er til forskjell fra en anonym minnelund - som allerede er etablert på Årnes. Prosjekteringen er godt i gang, og forslag og kostnadsoverslag vil være ferdigstilt i løpet av høsten.

 

  • Vigsling av gravplassutvidelsen på Ingeborgrud

Ingeborgrud gravplass har fått sin etterlengtete utvidelse, og den nye delen av gravplassen vigsels og kan tas i bruk i løpet av september.

 

 

 

 

 

 

 


 

Renhold og pandemi

Gjennom pandemien har i hatt en markant økt ressursbruk på renhold. Smittevask har tatt en stor del av arbeidstimene og det halve årsverket vi har på renhold har måttet økes til minst ett årsverk, uten at vi har fått flere personer inn i staben.

Dette har gått utover vår kapasitet til andre arbeidsoppgaver, men har vært helt nødvendig for å tilby en god og trygg gjennomføring av alle kirkelige handlinger. 

 

Tilbake